Rozwód – jakie czynności należy wykonać po podjęciu decyzji o wzięciu rozwodu?

Dodano: 30.07.2018

Rozwód to sytuacja generująca duże emocje, a te jak wiadomo, nie są dobrym doradcą. W tak trudnej chwili warto skorzystać z wsparcia adwokata. Podpowie nam, co zrobić po podjęciu decyzji o rozwodzie i pomoże przejść od strony prawnej całe to zdarzenie.

Przesłanki do rozwodu

Organem orzekającym o rozwodzie jest zawsze Sąd Okręgowy. Jak wskazuje ceniony i doświadczony adwokat prowadzący sprawy rozwodowe z Łodzi, batalie rozwodowe wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych. Przed wydaniem orzeczenia o rozwodzie, sąd musi sprawdzić, czy doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia między małżonkami. To kluczowa przesłanka, jeżeli nie została ona spełniona, to sąd nie ma obowiązku orzeczenia o rozwodzie nawet wówczas, gdy małżonkowie tego zgodnie żądają. Trzeba pamiętać, że sąd ma obowiązek zbadania tego warunku, nawet jeśli w małżeństwie doszło do zdrady, przemocy czy sytuacji, w której jeden z małżonków jest uzależniony od alkoholu, środków odurzających czy innych rzeczy. Zupełny i trwały rozkład pożycia ma miejsce, kiedy uległy zerwaniu więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze i nie ma szansy na powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód wnosi jedna ze stron. Składa się w wydziale cywilnym sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Pozew o rozwód to pismo procesowe, które powinno zawierać następujące elementy:

  1. Miejscowość i data
  2. Oznaczenie sądu.
  3. Oznaczenie rodzaju pisma – w tym przypadku „Pozew o rozwód”.
  4. Oznaczenie stron (imię i nazwisko, adres) tj. powoda – małżonka, który żąda rozwodu; pozwanego – małżonka, z którym powód chce się rozwieść.
  5. Dane pełnomocnika, jeżeli jest ustanowiony w sprawie (np. XXX YYY adwokat Łódź).
  6. Oznaczenie żądania pozwu tj. żądanie orzeczenia rozwodu:

– określenia winnego (tzn. z czyjej winy: – z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków, bez orzekania o winie).

– orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz miejscu ich zamieszkania po rozwodzie.

– orzeczenie o alimentach dla każdego ze wspólnych małoletnich dzieci bądź kwotę, którą zobowiązujemy się płacić z tego tytułu.

Dodatkowo można wnieść o orzeczenie o alimentach na rzecz drugiego współmałżonka, o podziale wspólnego majątku, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, o eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.

  1. Imiona i nazwiska świadków oraz adresy, a także okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania.
  2. Żądanie zasądzenia od drugiej strony kosztów postępowania.
  3. Uzasadnienie pozwu (należy wskazać wszystkie okoliczności mające świadczyć o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego i dowody na ten stan rzeczy).

Dowody w procesie rozwodowym

Wszelkie zeznania świadków, zdjęcia, nagrania na różnych nośnikach, listy elektroniczne, wiadomości tekstowe a w przypadku winy małżonka także notatki z interwencji policji będą stanowiły dowody w sprawie rozwodowej. Istotnym dowodem będą także wszelkie dokumenty urzędowe świadczące o winie małżonka. Rozwód to sytuacja o wiele bardziej wymagająca pod względem psychicznym dla dzieci, niż samych rodziców, którzy chcą się rozwieść. Należy o tym pamiętać i zadbać o wszystkie potrzeby dzieci.  W kontekście określenia alimentów należy wykazać uzasadnione potrzeby dzieci, małżonka i możliwości majątkowe – zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów. W przypadku orzeczenia o podział majątku należy wykazać majątek, który ma być przedmiotem podziału.

Załączniki do pozwu

Nieodłącznym elementem pozwu musi być aktualny odpis aktu małżeństwa i aktualne odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci, jeśli te są małoletnie. Ponadto należy do pozwu dołączyć dowody, które zostały określone w pozwie. Naturalnie pozew musi być podpisany przez małżonka, który go składa. Do sądu należy złożyć dwa egzemplarze pozwu, dlatego warto sporządzić jeden dodatkowy dla siebie. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu albo wysłać pocztą listem poleconym.

Opłata pozwu

Obecnie wniesienie pozwu wiąże się z opłatą w wysokości 600 złotych. Ta stawka jest stała i niezależna od wniosku rodzaju orzeczenia o rozwodzie (z orzeczeniem o winie czy bez). Opłaty można dokonać przelewem lub uiścić w kasie. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z zaświadczeniem o stanie majątkowym i osiąganych dochodach. Oświadczenie musi być sporządzone według ustalonego wzoru dostępnego w sądzie i opublikowanego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku innych roszczeń trzeba wnieść dodatkowe opłaty: za odpis orzeczenia – 6 zł od strony, za orzeczeniem o eksmisji małżonka – 200 zł, za orzeczenie o podziale majątku – 1000 zł (w przypadku ugody 300 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *